Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Αναζήτηση ανά ιστορική περίοδο

Αναζήτηση στην κατηγορία τεκμηρίων : Τεχνικές παρασκευής τροφίμων

Εποχή του Λίθου 10500-2500 π.Χ. Εποχή του Χαλκού 2500-1050 π.Χ. Εποχή του Σιδήρου 1050-323 π.Χ. Ελληνιστική Περίοδος 323-30 π.Χ. Ρωμαϊκή Περίοδος 30 π.Χ.-330 μ.Χ Πρώτοι χριστιανικοί χρόνοι 330 μ.Χ-μέσα 7ου αι. Βυζαντινή Περίοδος μέσα 7ου αι.- 1191 Φραγκοκρατία 1191-1489 Ενετοκρατία 1489-1571 Τουρκοκρατία 1571-1878 Αγγλοκρατία 1878-1960 Κυπριακή Δημοκρατία, 1960 - σήμερα Βρέθηκαν 2 εγγραφές1
Βρέθηκαν 2 εγγραφές1
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής