Ελληνικά (Ελλάδα) English (United States) Türkçe (Türkiye)


Καταγράψτε εδώ τη δική σας Συνταγή / Πληροφορία


ForumFORUM Χώρος ΣυζήτησηςNewsletter
*

Αναζήτηση Τεκμηρίων

Τίτλος
Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, Μ. (2001) Οι Αρχαιολογικές Ανασκαφές στους Μεσαιωνικούς Ζαχαρόμυλους Επισκοπής-Σεράγια και Κολοσσίου, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, Τόμος Β' (Μεσαιωνικό Τμήμα), Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία.


  • Σχετική Βιβλιογραφία


Σχετική Βιβλιογραφία

Φωτογραφίες


Συνημμένα
Περισσότερα


Σχετικό Περιεχόμενο - Χώροι Παραγωγής - Διάθεσης
Μεσαιωνικοί Ζαχαρόμυλοι


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΔΕΣΜΗ 2008 χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα © 2010 - Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής